Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det har over lang tid pågått en aksjonærkonflikt i fiskeriselskapet Skårungen II AS som eier fartøyet Malene S. Aksjonærminoriteten representeres ved advokat Bjørn Sørgård, mens aksjonærmajoriteten representeres av undertegnede.

Advokat Sørgård har sendt et nytt innlegg i Fiskeribladet 3. mars 2023 som nødvendiggjør noen kommentarer.

Advokat Hugo Matre i Schjødt Foto: Schjødt

Et underlig lys

Minoriteten har over lang tid forsøkt å fremtvinge salg av aksjer, fartøy og konsesjoner. Det har imidlertid ikke vært mulig så lenge de er i mindretall og majoriteten har motsatt seg salg. Minoriteten har derfor forsøkt å få tilgang til et antall aksjer som bringer dem i flertall. Mens dette har pågått, har minoriteten bl.a. sendt skriftlig prosessvarsel, hvor de varsler søksmål dersom majoriteten ikke medvirker til salg. Det er på denne bakgrunn påfallende at Sørgård nok en gang hevder at minoriteten vil kjøpe aksjene og deretter drive fiskerivirksomheten videre.

Vi antar leserne kan vurdere sannsynligheten for at dette stemmer selv. Pågangen for å få til et salg setter retorikken med gjennomgående å kalle majoriteten som sikrer videre drift for investorer, i et underlig lys.

De omstridte aksjene

Mens konflikten har versert, har minoriteten fremmet et større antall innsigelser under henvisning til deltakerloven. Vedleggslisten til klagesaken som er til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet er på over 100 dokumenter. Det er uheldig at offentlige myndigheter benyttes som kamparena for det som grunnleggende sett er en privat konflikt.

Minoriteten stemte for og mottok noe under halvparten av utbyttet som de nå mener er problematisk. Det er vanskelig å forstå at ca kr 500.000 aksjerettslig lovlig utdelt utbytte til de omstridte aksjer tilsynelatende er problematisk for fiskeriselskapets finansielle stilling og eksistens, mens over kr 4,5 millioner til minoriteten i samme utdeling er uproblematisk. Deltakerloven har ingen regler til hinder for utdelingen. De omstridte aksjene ble ervervet etter forhåndsgodkjent søknad i samsvar med deltakerloven.

Sørgård har tidligere omtalt saken som at Brønnøysund og Fartøyregisteret kunne ha ulik informasjon om eierskapet til rederiet. Det stemmer ikke. Men registrene har valgt ulik tilnærming til hva de formidler utad mens saken verserer.

Løsningsorientert

Majoriteten leverte søknad om videreføring av de omstridte aksjene til aktive fiskere før departementet avgjorde klagesaken om passivt eierskap. Fiskeridirektoratet stilte imidlertid søknaden i bero i påvente av klagesaken, fordi det var ønskelig med en prinsipiell avklaring av lovtolkningen. Majoriteten har derved vært løsningsorientert og hadde overført de omstridte aksjene til aktive fiskere for lenge siden, om ikke minoriteten hadde blokkert overførselen med klagene de fremsetter.

Nettopp det forhold at minoriteten blokkerer overføringen av de omstridte aksjene til aktive fiskere, viser at saken fra deres side handler om hvem som skal ha kontroll over rederiet – altså en aksjonærkonflikt – og ikke om hvordan deltakerlovens formål kan ivaretas.