Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Fiskeriene langs og utenfor Nord-Norges kyst har i flere hundreår vært en av de viktigste, miljøvennlige og sirkulærøkonomiske næringsveier for hele nasjonen.

Ei god forvaltning av de enorme ressursene og ei god fordeling av fiskeressursene i ei variert fiskeriflåte, samt en godt utbygd struktur av fiskemottak langs kysten, har vært ei vesentlig forutsetning for bosetning i nord og for verdiskapinga både lokalt og nasjonalt.

Vanskelig for unge

Siren Jensen, talsperson for Troms og Finnmark MDG Foto: Privat
Marius Heide, talsperson for Troms og Finnmark MDG Foto: Privat

Etter at kvotepolitikken ble innført i fiskeriene på begynnelsen av 2000-tallet, har det imidlertid vært ei utvikling som ikke tjener nasjonale interesser når det gjelder tilgang til ressursene, bevaring av lokale fiskemottak og opprettholdelse av livskraftige kystsamfunn. iht. Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet i kyst- og havfisket, datert 20. april 2020.

Som en følge av dette har regjeringa i lang tid bebuda ei ny kvotemelding, og den ble framlagt på en åpen pressekonferanse i Tromsø 12. januar med den fengende tittelen «Folk, fisk og fellesskap».

Regjeringa presenterer meldinga som en mer rettferdig fordeling av ressursene mellom kyst- og havfiskeflåta, men presiserer at dette ikke er ei stor omveltning, snarere en liten tilpasning.

Meldinga sier heller ikke noe om forholdene for fiskemottak og produksjonsbedriftene langs kysten; det må adresseres ved et seinere høve, sies det.

Støtter Riksrevisjonens kritikk

Sjøl om det er ei lita omfordeling av ressursene mellom havfiskeflåta og kystflåta så mener MDG Troms og Finnmark at meldinga langt fra svarer på de utfordringa som Riksrevisjonens rapport beskriver.

For det første er kvotene som overføres til kystflåta altfor små, dernest så endrer meldinga lite på prisinga ved kjøp av kvoter:

Det vil fortsatt være svært vanskelig for unge fiskere å kjøpe kvoter som de kan fiske på.

Ett av motargumentene mot ei kraftigere omfordeling av kvoter er at havfiskeflåta og storindustrien må ha stabile og forutsigbare rammevilkår og at man derfor ikke kan endre kvotesystemet.

Vi mener at det er fullt mulig å skissere en politikk over flere år som gradvis overfører kvoter fra havfiskeflåta til kystfiskeflåta og dermed skaper god forutsigbarhet samtidig som man tar tiltak som imøtekommer Riksrevisjonens sterke kritikk av dagens kvoteordning.

MDG Troms og Finnmark vil derfor, under slagordet «Ta fisken tilbake til kysten», arbeide aktivt for å påvirke beslutningstakere til å vedta en politikk som omfordeler kvoter i større grad, som gjør kvoteprisene for unge fiskere rimeligere, som sikrer lokale fiskemottak og fiskeprodusenter og som styrker lokalsamfunnene langs kysten, slik at fiskeripolitikken i større grad tjener nasjonens interesser, slik Riksrevisjonens rapport beskriver det.