Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Det vil ha stor betydning for hvordan vi skal legge til rette for alle fiskerne langs kysten, på en positiv og fremtidsrettet måte.

Det var mange meninger i forkant av årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag 29–30 september i år, der det skulle avgjøres om medlemmene i Nordland skulle legge ned fylkesorganisasjonen.

Nå vet vi alle hva som ble resultatet, Nordland Fylkes Fiskarlag legges ned, og skal slå seg sammen i en organisasjon, sammen med Fiskarlaget Nord og Fiskarlaget Midt-Norge, og den nye organisasjonen skal hete Nord Fiskarlag.

Arealkonflikter

Det er stadig flere som vil etablere seg i det som er fiskefelt for både små og store fiskefartøy, uansett redskaper og fiskearter. Vi har gjennom flere år hatt etableringer av oppdrett i områder som tidligere har vært brukt av fiskerne for høsting av kystnære bestander av fisk og skalldyr.

Dette er gjort med myndighetenes velsignelse og uten tanke på hva konsekvensene for de forskjellige bestandene kan bli. Så langt har fiskerne i stor grad blitt overkjørt av oppdrettsnæringen og myndighetene. Men, nå begynner man å se en endring i dette.

Det som er utfordringer fremover i forbindelse med arealkonflikt, er vindmøller til havs, som er resultat av en «grønn bølge», der fiskerne skal ta konsekvensene av en politikk som overhodet ikke ivaretar fiskerne og kystens interesser.

Med en sterk organisasjon, og med sterk mener jeg en organisasjon der helst alle fiskerne er organisert, vil vi være i stand til å jobbe saklig overfor myndighetene. Samtidig som vi kan vise til at vi er mange som står bak kravene om at fiskeri-interessene skal komme i første rekke, da det er disse som har bygd, bygger og vil fortsette og bygge et sterkt Kyst-Norge.

Flere bør bli medlem

Uten å mase for meget. Vi som er tillitsvalgte i lokallag vil bli overlykkelige om flere velger å melde seg inn i «vår» organisasjon, da vi vil føle at vi har større ryggdekning fra våre yrkes-kolleger når vi gjør vedtak, og sender disse videre i organisasjonen, og i tilfeller der slikt er aktuelt, til våre myndigheter.

For dere som er interessert, dere kan melde dere inn her.

Videre vil jeg få tilføye at vi, som fiskere, i fremtiden står overfor store utfordringer, Her kan jeg nevne reguleringer av diverse fiskeslag, press fra andre interessegrupper og arealkonflikter.

Vi har hatt gode tider i fiskerinæringen gjennom flere år nå, og opplever også at vi får rekruttering til fiskeryrket. Dette skyldes nok i stor grad god tilgjengelighet på fisk, samt gode priser på fisken. Det er dermed ikke sagt at dette vil fortsette i fremtiden, i alle fall ikke tilgjengeligheten, noe som har årsak i naturlige svingninger.

Jeg vil oppfordre alle som i dag tar en utdannelse innen fiskeri, begynner som fisker og er fiskere om å melde seg inn i en organisasjon der fiskerne er premissleverandørene for fremtiden til norske fiskere.

Og etter mitt syn vil den organisasjonen være Norges Fiskarlag, for fiskerne i Nord-Norge vil det være Nord Fiskarlag, og for fiskerne i Sør-Norge vil det være Sør-Fiskarlag.
Og, det er overhodet ingen reder-organisasjon, det er i aller høyeste grad en organisasjon for mannskapene på fiskebåten.

Så mye koster det

Det som virkelig er positivt, slik jeg ser det, er at lokallagene vi har i dag skal bestå, og slik har vi mulighet for å komme med innspill til styret i den nye organisasjonen når vi føler behov for det.

Det som kan bli utfordringen, det har det for øvrig vært en stund, er at det er mange fiskere som har lent seg mot gjerdet, og ikke vært medlem av Norges Fiskarlag, og mer eller mindre ventet på endringer innad i Norges Fiskarlag.

Dette er en stor endring, som vil være mer slagkraftig om de som i dag ikke er medlemmer av Norges Fiskarlag melder seg inn i sine lokallag, eller tar kontakt med Norges Fiskarlag for å melde seg inn.

Legger her ut hva det koster å være medlem:

 • Fartøytrekk 2022:
 • Tariffavgift: 0,17 % – (Fastsatt av hhv. Mannskaps- og Båteierseksjonen)
 • Fartøykontingent 1: 0,14 %
 • Fartøykontingent 2: 0,09 %
 • Serviceavgift 1: 0,14 %
 • Serviceavgift 2: 0,16 %
 • 1.1 Tariff-avgift, fartøy-kontingent 1 og fartøy-kontinent 2 – fradrag

Næringsdrivende skattytere vil kunne få fradrag for betalt personlig medlemskontingent, tariff-avgift og fartøy-kontingent til Norges Fiskarlag med inntil kr 5800 (kr 3850) eller 2 promille av samlet utbetalt lønn i året forut for inntektsåret dersom dette gir høyere fradrag, jf. skatteloven § 6–19 andre ledd. Mannskaps-lott kan ikke likestilles med utbetalt lønn ved beregningen av den fradragsberettigede kontingentens størrelse.

1.2 Serviceavgift 1 og 2 – fradrag

Serviceavgift 1 og 2 betales til Fiskarlagets Servicekontor AS, som fungerer som ledd i medlemmenes virksomhet (serviceorganisasjon), og vil være fradragsberettiget som driftskostnad etter sktl. § 6–1.

 • 2. Personlig kontingent 2022 (2021 trekk i parentes):
 • A. Personlig kontingent (ordinær): 3042 kr og fordeles slik:
 • – 2.620 kr til Norges Fiskarlag (fradragsberettiget)
 • – 200 kr inkl. mva. til Fiskarlagets Servicekontor
 • – 222 kr obligatorisk medlems-forsikring
 • B. Personlig kontingent (honnør-medlem): 1162 kr og fordeles slik:
 • – 855 kr til Norges Fiskarlag (fradragsberettiget)
 • – 75 kr inkl. mva. til Fiskarlagets Servicekontor
 • – 222 kr obligatorisk medlems-forsikring
 • 2.1 Personlig kontingent (A: Ordinær og B: Honnør) – fradrag

Fiskere som mottar mannskaps-lott og/eller hyre kan få fradrag for personlig medlemskontingent etter samme regler som for kontingent til arbeidstakerorganisasjoner. Fradrag for kontingent er begrenset til kr 5800 per år sammenlagt for delen til forbund og til lokal forening. Er kontingent bare betalt for en del av året, reduseres maksimumsbeløpet forholdsmessig.

C. Støttemedlem – kontingent: – 380 kr

De tallene som står med % er trekk som blir gjort på sluttseddelen, og det blir 0,68 % av fangstverdien, og med tanke på hvor mye tid og energi som blir brukt på å behandle saker/høringer og annet fra myndighetene, så er det ikke mye. Jeg tviler på at det blir et beløp som sparker beina unna den bedriften som et fiskefartøy er.

Man får jo ellers god hjelp fra organisasjonen om «uhellet» skulle være ute, hjelp som i en god del tilfeller må hentes hos diverse advokatkontorer, og faktura fra slike kan jo være ganske så høye, i tillegg til at mange slike kontorer ikke har kunnskaper om fiskerinæringen.

I tillegg er det jo forhandlet frem medlemsfordeler med forskjellige aktører, de kan dere les om her: