Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Elektrifiseringen av Melkøya handler om flere ting samtidig, både kraft, klima og kompetanse.

Mangel på nett er tema overalt i Finnmark. Vi møter bedrifter som ikke får etablert seg, fordi kapasiteten på nettet er brukt opp. Leder av Øst-Finnmark-rådet og ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen, har fortalt hvordan kommunene i Øst-Finnmark i dag må si nei til større industriprosjekt, fordi nettet er for dårlig.

Tuva Moflag, arbeidspolitisk talsperson i Ap. Foto: Bernt Sønvisen

Vi slutter oss til Pedersen som uttaler: «Dette handler om samfunnsutvikling i Øst-Finnmark, og at vi skal ha like muligheter for å kunne utvikle ny industri – og for å gjøre noe med en tragisk folketallsutvikling».

Mangel på nett og kraft betyr tapte muligheter for Finnmark. Elektrifisering av Melkøya sørger for flere investeringer og satsinger i Nord-Norge. Dette er prosjekter som vil forsterke hverandre og sørge for ringvirkninger i Nord-Norge. Melkøya utgjør 900 direkte og indirekte arbeidsplasser i regionen.

Ringvirkninger

Investeringene i Snøhvit Future er anslått til 13,2 milliarder kroner. Aibel har allerede fått en kontrakt på over 8 milliarder kroner, blant annet for å elektrifisere Melkøya. Prosjektet vil gi betydelige ringvirkninger både regionalt og nasjonalt. Det er anslått at Nord-Norge vil trenge om lag 1700 årsverk i anleggsfasen, i tillegg til at prosjektet også bidrar til sysselsetting i andre deler av landet. Det er forventet at 70 prosent av investeringene i utbyggingsfasen vil gå til bedrifter i Norge.

I dag er det et stort problem at mange bedrifter i Nord-Norge får nei til sine planlagte prosjekter på grunn av manglende kapasitet i kraftsystemet. Dette hindrer utvikling og investeringer, som igjen fører til at man ikke får skapt nye arbeidsplasser. Som en del av elektrifiseringen av Melkøya, kommer egne investeringer i nett og kraft. Finnmark løftes på prioriteringslista, og dette er investeringer som ikke ville kommet av seg selv.

Runar Sjåstad, stortingsrepresentant fra Finnmark for Ap. Foto: Maria Borch Mietinen

Øke produksjonen

Hele Nord-Norge er tjent med at vi får opp produksjonen i Finnmark, ettersom de tre nordligste fylkene tilhører samme prisområde. Det er også viktig av hensyn til sikkerhetspolitikk i Nordområdene. Det er i Norges interesse at vi har større kontroll på kraftforsyningen i området.

Arbeiderpartiet vil bidra til optimisme, utvikling og trygghet i nord. Med elektrifisering av Melkøya vil vi bidra til å redusere utslippet fra Norges største punktutslipp, noe som er avgjørende for at Norge skal nå våre klimamål. Vi skal bygge ut kraft i Finnmark, slik at vi kan utvikle næringsliv og arbeidsplasser i regionen. Med dette prosjektet ser vi kraft, klima og kompetanse i sammenheng – og sørger for milliardinvesteringer i Finnmark.