Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Den skal være god den som skal forstå hva Stortinget vedtok eller ikke vedtok i forbindelse med den forrige kvotemeldingen.

På det rene at Stortinget blant annet vedtok:

  • Stabilitet i ressursfordelingen – ingen vesentlige endringer
  • 32 prosent til trål, og 68 til konvensjonell sektor

I tilknytning til formuleringen om å prioritere den aller minste kystflåten når torskekvoten faller under 270.000 tonn, er jeg usikker på om Stortinget vet hva de vedtok.

Ingen vesentlige endringer

Stortingets flertall synes å mene at dagens avsetninger ved lave torskekvoter kunne erstattes av en ekstrakvoteavsetning, som skulle gå til å skjerme den minste og mest torskeavhengige kystflåten.

En iverksetting av dette forutsetter dermed at noen av de andre avsetningene som tas fra toppen fjernes eller reduseres.

Stortinget synes også å forutsette at en del avsetninger som i dag belastes trål, ikke skulle belastes trål. Videre at andre avsetninger som i dag belastes kyst, også skulle belastes konvensjonell hav og trålflåten.

I bunnen av dette igjen lå et overordnet syn om ingen vesentlige endringer i fordelingen, som har resultert i siste års ressursfordelingsvedtak.

Uklarheter

Ulike regjeringer/Nærings- og fiskeridepartementet har fortolket Stortingets vilje, dette har resultert i dagens fordeling blant flåtegruppene. Inntil nye stortingsvedtak legges denne fortolkningen trolig til grunn.

Skal man innføre ekstrakvoteordning for den minste kystflåten, følger det av stortingsflertallets merknader at andre avsetningsordninger skal avvikles.

La oss håpe vi slipper uklarhetene en gang til, og at Stortinget i neste kvotemelding lytter til en samlet fiskerinæring representert ved LO, NHO, Fiskarlaget og Fiskebåt, som gir et klart råd:

Gjeninnfør den fordeling som gjaldt i mange år, frem til 2021. En omfordeling fra den havgående flåten til den minste kystflåten vil føre til redusert verdiskapning, økte sesongtopper og færre helårs arbeidsplasser.