Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Fartøygruppene som er med i rapporten er blant anna torsketrål, ringnot, pelagisk trål, line og stor kyst. Hensikta med rapporten er å synleggjere det økonomiske bidraget frå disse fartøygruppene og som representera medlemsgrunnlaget i Fiskebåt best mogleg. Difor naturleg å inkludere konvensjonelle fartøy med kvote over 21m hjemmelslengde i grunnlaget, der dei fleste har faktisk lengde over 30 meter. Fiskebåts intensjon var rett og slett å få fram blant anna stor kyst si betydning i norsk fiskeri – som dei seinare åra har blitt betydeleg.

Ganske sterke ord

Ein av kritikarane, Meløysund, kallar den faktiske rapporten for manipulering med tall, og titulerer seg stolt kystfiskar med sitt nær 40 meter lange fiskefartøy. Det er ganske sterke ord, og gir dermed inntrykk av at Sintef ikkje har gjort eit uavhengig arbeid i denne rapporten. Sintef har sett på verdiskapinga til heile den norske fiskeflåten i ei årrekke. Det var ingen som klaga då, og dei har i praksis berre gjort akkurat det same i dette tilfellet. Forskjellen er berre at dei har spesifisert tala frå ulike flåtegrupper, og inkludert konvensjonell kyst over 21m hjemmelslengde som ein type fartøy med havgåande driftsgrunnlag. Kvar enkelt fartøygruppe si betydning kan lesast direkte frå rapporten.

Kritikken kjem dessutan frå aktørar i gruppa som ikkje er medlemmar i Fiskebåt, sjølv om ein skulle tru at også dei ville vere interessert i nokre nøkkeltal kring den økonomiske betydninga av si eiga fartøygruppe. Det står ingenting i rapporten om at dette er den økonomiske betydninga av medlemsmassen Fiskebåt, sjølv om Fiskebåt er representative for alle fartøygruppene.

Betydeleg økonomisk bidrag

Stor kyst sitt verdiskapingsbidrag er av Sintef berekna til 2,25 milliardar i 2021. For Fiskebåt sin del, så kan vi godt halde det utanfor «det havgåande» berekningsgrunnlaget. Det gir i så fall ein verdiskapingsandel hjå den havgåande fiskeflåten på 30,55 milliardar, som tilsvara 62 prosent av verdiskapinga i verdikjeda. Konklusjonen av den økonomiske betydninga av aktiviteten frå den havgåande fiskeflåten endrast altså ikkje nemneverdig.

Uansett korleis ein definera «havgåande» fartøy blir konklusjonen i praksis den same. Havgåande fiskeflåte, med og utan stor kyst, gir eit betydeleg økonomisk bidrag til norsk fiskerinæring, og meir enn den øvrige fiskeflåten. Det var ein av konklusjonane i rapporten.

Så får vi leve med at enkelte ikkje likar fakta, og gjere det dei er best på, nemleg å forsøke skape splid og å manipulere lesarane.