Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Sameksistens med andre næringer og natur og miljø er helt sentralt i realisering av havvind i Norge. Vi skal bygge en ny, stor og bærekraftig industri, og lykkes bare om vi også lykkes med god sameksistens.

Derfor mener jeg Øystein Hage ikke kunne tatt mer feil i sin kommentar i Fiskeribladet 28. september, der han skriver at høringsforslaget om forskriftshjemmel til å utsette innsyn til etter at departementet har ferdigstilt sin behandling av søknader om prekvalifisering eller tildeling av areal, er første skritt på veien mot en total overkjøring av miljø- og fiskeriinteressene.

Arbeidet med sameksistens blir ikke rammet av dette.

– Ikke noe hemmelighold

Som det framgår av høringsbrevet innebærer forslaget kun en begrensning i en kort periode. Det er snakk om informasjon av en sånn karakter at mye av det trolig ikke ville blitt gitt innsyn i på det gitte tidspunktet uansett, men det vil frigjøre kapasitet i departementet til å sikre god saksbehandling. Dét er viktig for å sikre god sameksistens.

Det er altså kun søknadene om prekvalifisering og tildeling av areal høringsnotatet foreslår å unnta fra innsyn. Unntaket fra innsyn gjelder bare frem til tildeling er gjennomført. Etter tildeling vil det blitt gitt innsyn etter de vanlige innsynsregler som følger av offentleglova. Det vil med andre ord ikke være noe hemmelighold, men handler om å innføre et tilsvarende unntak som gjelder for offentlige anskaffelser i dag.

Etter tildeling av areal, skal aktøren innen 6 uker sende inn forslag til prosjektspesifikt konsekvensutredningsprogram. Forslaget vil bli sendt på full åpen høring, før departementet fastsetter program for den prosjektspesifikke konsekvensutredningen. Utredningen skal inneholde en spesifisert beskrivelse og vurdering av virkningen havvindanlegget kan ha for miljø og samfunn, herunder fiskeinteressene.

Den gjennomførte prosjektspesifikke konsekvensutredning skal vedlegges en eventuell konsesjonssøknad. Konsekvensutredningen og konsesjonssøknad vil inneholde sentral informasjon om hvordan anlegget er tenkt innrettet, plassering og beskrivelse av miljøtiltak. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning blir sendt på offentlig høring, der fiskeri- og miljøorganisasjoner vil ha full anledning til å komme med sine synspunkter.

God dialog

Jeg er spesielt opptatt av å ha god dialog med interessenter, og at disse skal involveres fra tidlig planlegging. Samarbeidsforumet for havvind, som jeg leder, er en god arena for dette. I tilknytning til samarbeidsforumet, er det etablert en egen arbeidsgruppe for sameksistens som består av en kjernegruppe med interessenter fra fiskerinæringen, miljøorganisasjoner, havvindutbyggere og havforskning. Arbeidsgruppen bidrar til å legge til rette for et felles kunnskapsgrunnlag og forståelse for mulighetene for å utvikle havvind i sameksistens med andre næringer og natur og miljø.

Også i arbeidet med å identifisere mulige nye områder for havvind, har sameksistens og hensynet til andre næringer vært sentralt. Områdene ble identifisert av en direktoratsgruppe ledet av NVE og bestående av Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket og Forsvarsbygg. Det skal nå gjennomføres strategiske konsekvensutredninger der hensyn til miljø, klima, andre næringer og samfunnsmessige konsekvenser vil være helt sentralt.

Regjeringen har store ambisjoner for havvind. For å lykkes må utviklingen skje i god sameksistens med andre viktige næringer, og det skal tas hensyn til natur og miljø. Jeg mener vi har kommet godt i gang, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med både fiskeri- og miljøorganisasjonene.