Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Å ta bedre vare på naturen er en viktig verdi i seg selv, for å gi barna våre samme muligheter til gode naturopplevelser som vi selv har hatt. Men det er også avgjørende for verdiskaping, arbeidsplasser og bosetting over hele landet.

Linda Merkesdal og Mani Hussaini representerer Arbeiderpartiet i Stortingets energi- og miljøkomité. Foto: Ap

Naturområder og økosystemer brytes ned i et alarmerende tempo. Problemet er globalt, og situasjonen er langt verre i mange andre land. Derfor er naturavtalen som ble forhandlet fram i Montreal så viktig.

Norge hadde en sentral rolle i forhandlingene. Vi var pådrivere for en ambisiøs avtale, men spilte også en rolle som brobygger, veiviser og problemløser.

Her hjemme har vår regjering satt i gang arbeidet med store systemforbedringer for en mer kraftfull naturpolitikk. Vi vil for det første levere en egen stortingsmelding om oppfølgingen av naturavtalen til Stortinget. Dette vil være Norges nye handlingsplan for natur.

Vi utvikler også et naturregnskap som vil gi oss bedre kunnskap om utviklingen i naturen og dens verdi. Fremdeles gjenstår det et stort utviklingsarbeid, og regjeringen trapper opp bevilgningene til arbeidet i 2024. Vi jobber også for å forbedre kartleggingen av natur.

Videre vil vi utvikle en meny av tiltak som bidrar til å opprettholde økosystemer i god tilstand. Først ute er en rekke tiltak for skog. Vi har løftet bevilgningene til skogvern til 800 millioner kroner for 2024. Det er et historisk høyt nivå for frivillig vern. Det gjør at skogvern i Norge endte opp som en budsjettvinner i årets statsbudsjett. Vi verner en rekke skogområder som er viktige leveområder for hundrevis av truede arter. Så sent som i desember vernet vi 54 områder, og vi planlegger vern av mange nye skogområder i 2023.

Norges største marine verneområde

I fjor opprettet regjeringen Norges hittil største marine verneområde – Lopphavet i Troms og Finnmark fylke. Dette verneområdet er større enn de tre nasjonalparkene Ytre Hvaler, Færder og Raet til sammen. Vi kom også med et nasjonalparkløft i statsbudsjettet som skal styrke forvaltningen av nasjonalparkene.

Regjeringen satser også stort på restaurering av natur og kom med en ny tilskuddsordning i statsbudsjettet for 2024 der kommuner, organisasjoner og private tiltakshavere kan søke om tilskudd til naturrestaurering.

Samtidig fortsetter arbeidet med naturrestaurering i statlig regi. Dette vil bidra til å stoppe tapet av naturmangfold og styrke naturens evne til å motstå og motvirke klimaendringer. Sammen med SV er vi også enige om å legge fram forslag til forbud mot nedbygging av myr. Myr er viktig både for naturmangfold og klima.

Verne truede arter

Innrykk av fremmede arter utgjør også et stort problem. I 2023 styrket vi derfor innsatsen mot pukkellaks betydelig, og i 2024 vil vi planlegge tiltak for neste innrykk av pukkellaks. Vi jobber også med å verne truede arter og er godt i gang med å skrive en stortingsmelding om villrein i Norge for å få villreinen ut av Norsk rødliste for arter.

Men det er ikke bare på land det finnes dyrebar natur som må beskyttes. Derfor jobber vi med både forvaltningsplaner og lovendringer for å kunne øke beskyttelsen av naturen i havet.

Vi har startet arbeidet med en ny havmiljølov som skal gi hjemmel for å opprette marine verneområder i alle norske områder til havs utenfor 12 nautiske mil. Dette vil kraftig utvide verktøykassen vår for bevaring av marin natur.

To verstinger

Vi vet at hyttebygging og veibygging er to av «verstingene» for nedbygging av sårbar natur. Om du legger sammen alle norske hyttefelt, med veier og grøntområder, får du et område som er nesten åtte ganger større enn Oslo kommune.

Derfor har vi skjerpet føringene for hyttebygging i Norge gjennom en ny veileder for fritidsbebyggelse som skal sikre en mer bærekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsboliger. I arbeidet med ny Nasjonal transportplan legger vi vekt på å ta vare på og utnytte eksisterende infrastruktur og transporttilbud bedre, heller enn å bygge nytt.

Uansett hva vi gjør av små og store tiltak for å bevare naturen, så står vi igjen med den største verstingen av dem alle: Klimaendringene.

Klimaendringene fører til flom, branner, ekstremvær, issmelting og utryddelse av arter, og de står for de mest alvorlige naturødeleggelsene. Skal vi redde naturen, må vi også stoppe klimautslippene. Derfor er utbygging av mer ren og fornybar energi ikke bare et svar på klimakrisen. Det er også et svar på naturkrisen.