Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I en kronikk i Fiskeribladet mener lederen i Norsk Pelagisk Forening at fiskerinæringens stemme ikke blir hørt når vi legger planene for norsk havvindsatsing videre. Heldigvis er eksemplene på det motsatte mange.

Vi i Norwegian Offshore Wind er glade for den gode dialogen vi har med fiskerne. Ved flere anledninger har både Norges Fiskarlag og Fiskebåt deltatt på våre arrangementer, og gikk viktige innspill til oss i bransjen.

På en av Norges største møteplasser for industrien, Havvindkonferansen i Oslo 17. oktober, har vi satt av god tid til å diskutere nettopp sameksistens, og fiskerne er selvsagt representert der.

På Arendalsuka i år arrangerte vi sammen med Offshore Norge og Fornybar Norge «Den Store Havvindkvelden», noe Mariann Frantsen også referer til i sin kronikk. Både Fiskarlaget og Fiskebåt møtte der industrien, og innledet den politiske debatten med sine bekymringer for satsingen videre. Det var ingen som hevdet at problemet med sameksistens er løst – nettopp derfor tar vi det opp på flere arenaer.

Våre to næringer er representert i regjeringens Samarbeidsforum for havvind. Vår erfaring er at begge sider har mye å lære når vi lytter til hverandre, og vi i havvindbransjen er helt avhengige av å bygge en god forståelse av fiskerinæringens bekymringer rundt havvindambisjonene i Norge. Derfor bruker vi flere anledninger til å gjøre nettopp dette.

leserbrev havvind. Arvid Nesse, leder i Norwegian Offshore Wind. Foto: Privat

I Norwegian Offshore Wind bygger vi nå opp en industriarbeidsgruppe for miljøvirkninger av havvind. Denne skal fordype seg i dette arbeidet og sørge for en enda tettere dialog mellom interessegruppene, havvindnæringen, forskningsmiljøene og utdanningsinstitusjonene.

NVE med bidrag fra flere direktorater har gjort en grundig jobb for å se på nye områder for havvind i Norge. Vi i næringen bidrar konstruktivt med kunnskap, forskning og erfaring inn i arbeidet med å skrelle ned til de områdene som egner seg best for flest.

Det som er lagt fram så langt viser at det er fullt mulig å oppnå regjeringens ambisjoner om 30 GW innen 2040 ved bruk av områder hvor konfliktnivået er anslått til å være lavt. Det betyr ikke at det er fritt for konflikt. Bransjen og fiskerne har ulike synspunkter her. Det å være uenige på noen punkter er slett ikke det samme som å blåse i motpartens meninger.

Det vi skjønt er enige om er at det er for få ressurser satt av til videre forskning på konsekvenser. Vi i bransjen ønsker oss en enda mer målrettet og koordinert innsats. Det betyr ikke at vi bygger ut uten å overhodet kjenne til konsekvensene.

Vi vet mye allerede om påvirkning på marint liv, og vi får stadig mer kunnskap. Flere peker på at havvindturbiner faktisk gir god grobunn for marint liv. Det vil også for hvert enkelt utbyggingsprosjekt bli gjort grundige konsekvensutredninger. Og for nye prosjekter kan virkningen følges både gjennom utbyggingsfasen og i driftsfasen. Det vil gi ny kunnskap og mulighet for forbedringer til neste prosjekt.

Vi vet også at flytende havvindparker gjør sameksistens med andre næringer lettere, og det gleder oss at 75 prosent av områdene NVE har pekt ut som potensielle er egnet for flytende.

Så vil vi avslutte med å understreke hvor viktig det er at våre to næringer kan eksistere side om side. I Norge er vi helt i tet i verden på utvikling av flytende havvindteknologi. En rapport fra Menon i 2022 pekte på at flytende havvind alene kan skape 52 000 arbeidsplasser i 2050.

De fleste av disse kommer til å være langs kysten. Havvind og fiskeri vil være viktige kystnæringer som kan utfylle hverandre og styrke næringslivet langs hele kysten vår.