Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

De britiske øyer er ett av de mest innovative markedene for norsk hvitfisk. Endringene som skjer her, sprer seg ofte videre til andre store hvitfiskmarkeder. I tillegg selges 70 prosent av all sjømaten i Storbritannia i dagligvarehandelen. Kunnskap om endringene i det britiske dagligvaremarkedet er derfor av stor betydning for norsk hvitfiskindustri. Under et besøk i et internasjonalt supermarked i Irland i sommer fanget produktemballasjen til kjølte torskefileter stor interesse. Torsken i den aktuelle emballasjen var fanget med trål i Nordøst-Atlanteren og videreforedlet av et irsk selskap.

Tredelte bunnlinjen

Et interessant poeng er at nesten all produktinformasjonen kunne relateres til den tredelte bunnlinjen, et begrep innført av den svenske forfatteren og entreprenøren John Elkington. Bunnlinjen til et selskap beskriver primært de finansielle resultatene, men en bedrift kan gå med overskudd og allikevel påvirke omgivelsene negativt. Den tredelte bunnlinjen illustrerer at alle bedrifter påvirker både sosiale og miljømessige forhold og er dermed en operasjonalisering av bærekraftbegrepet.

Ansvarlig innkjøp

Forbrukerne er og blir stadig mer opptatt av nettopp miljømessige og sosiale forhold, samtidig som supermarkedene stiller stadig større krav til sine leverandører om de samme forholdene. Dagens bedrifter må derfor produsere best mulige produkter til lavest mulig pris, med minst mulig påvirkning på omgivelsene. Flere forbrukere er også villige til å betale en høyere pris for bærekraftig produserte produkter. På lengre sikt vil bærekraft ikke bare kunne gi en merpris, men også være et absolutt krav fra omgivelsene.

På produktet vi analyserte, fikk forbruker informasjon om at produktet er «responsible sourced» eller «ansvarlig innkjøpt». Ansvarlig innkjøp handler i stor grad om hvem man kjøper produktene av, hvordan de blir produsert, hva de inneholder og under hvilke forhold de blir produsert. Produktinformasjonen antyder at leverandøren har hensyntatt nettopp det.

Finn-Arne Egeness, Chief Analyst Seafood, Nordea. Foto: Nordea Markets

Bærekraftig fiske

Bærekraftig fiske er viktig både for fiskebestandene, økosystemet, oss mennesker og lønnsomheten i fiskeriene. I dag finnes det flere organisasjoner som sertifiserer ulike fiskerier, hvor den kanskje mest kjente standarden er Marine Stewardship Council (MSC). Deres miljømerke viser at den villfangede fisken i forpakningen kommer fra et bærekraftig fiskeri. Fordi MSC-sertifiseringen med stor sannsynlighet gir en merverdi både på industrielt nivå og på forbrukernivå i flere markedssegmenter, velger produsentene å kommunisere nettopp det på emballasjen.

Bærekraftig emballasje

I takt med økt oppmerksomhet rundt problemstillinger knyttet til klimagassutslipp, klimaendringer og forurensning, har også bærekraftig emballasje blitt stadig viktigere.

Produsenten formidler at det aktuelle torskeproduktet har 20 prosent mindre plasten enn før. Den globale plastproduksjonen har økt fra to millioner tonn i 1950 til 380 millioner tonn i 2015. Riktig emballasje kan redusere energiforbruket og mengden med avfall. Likeledes henger plast og klimaendringene sammen, fordi både produksjon og resirkulering av plast er energikrevende. På grunn av mer ekstremvær blir plasten også spredt over ett større område enn før, og til mer sårbare og fjerntliggende områder enn tidligere. Derfor er det ofte verdifullt at plasten er biologisk nedbrytbar.

Matsvinn

I takt med økte levekostnader har mange forbrukere forsøkt å redusere husholdningens matsvinn. Hvis forbruker ikke har konsumert produktet når best-før-datoen nærmer seg, er det gunstig å fryse produktet hjemme, slik at matsvinnet reduseres. Redusert matsvinn har en positiv effekt både på privatøkonomien og på klimagassutslippene. I dag kastes nesten en tredjedel av all maten som produseres. Tall fra norske husholdninger viser at hver åttende pose med mat som kjøpes inn blir kastet. I lys av en tredelt bunnlinje, og økte levekostnader, er det nyttig å kommunisere at produktet kan fryses hjemme.

Helse og sunnhet

Sjømat er en naturlig del av et sunt kosthold, produsenten formidler derfor at torsk inneholder mye proteiner og har et lavt fettinnhold. I tillegg genererer marine proteiner typisk lavere klimagassutslipp enn mange andre proteinkilder. I et sosialt aspekt har sjømatnæringen også en viktig rolle fordi den skaper arbeidsplasser og ringvirkninger i kystsamfunn som ofte har et noe begrenset arbeidsmarked. Sjømaten har derfor stor betydning også i et sosialt aspekt.

Bærekraft er og vil være avgjørende for alt vi foretar oss. For stadig flere er bærekraft relatert til både miljø, sosiale forhold og økonomi. Det gjenspeiler seg på produktinformasjonen til filetproduktet som vi studerte. Før pandemien var fokuset i større grad på smak, tips om tilberedning og helsemessige gevinster av konsum. Framover er det grunn til å tro at en slik produktinformasjonen i stadig større grad vil gjøre seg gjeldene også i andre markeder. Informasjon om miljømessige, sosiale og økonomiske forhold gjør det litt enklere for forbruker å ta bærekraftige valg.

I 2018 «tilbakekalte» imidlertid Elkington «den tredelte bunnlinjen», fordi han mente den kun ble brukt til rapportering og ikke til en grunnleggende endring av systemet, slik tanken opprinnelige var. Torskefileten som vi studerte, viser at produktinformasjonen kan hjelpe forbruker med å ta mer bærekraftige valg. Det kan være med å endre systemet over tid, slik at vi kan dekke dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner også skal kunne få tilfredsstille sine behov, slik Brundtland-kommisjonen definerte bærekraft i 1987.