Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I Dagsrevyen 17. april hevdet statsminister Støre at det er feil at det er startet en flytteprosess i Fiskeridirektoratet når to nye divisjonsdirektører for divisjonene som utgjør kjernevirksomheten i direktoratet plasseres i Bodø (Tilsyns- og kontrolldivisjonen) og i Tromsø (Forvaltningsdivisjonen).

Ikke riktig

Alt det vesentlige av personell som utgjør arbeidskraften og kompetansen for den faglige styringen i begge disse fagområdene, har sine arbeidsplasser ved hovedkontoret i Bergen.

For tilsyn og kontroll legges føringene for hvordan disse oppgavene skal gjennomføres sentralt i Bergen, mens det operative arbeidet utføres regionalt og lokalt. Utarbeidelse og gjennomføring av de årlige fiskerireguleringene – herunder årlige kvoteforhandlinger og internasjonalt samarbeid, utføres dette i all hovedsak ved hovedkontoret. Det betyr for alle praktiske formål at divisjonslederne i dag ikke har en reell stab direkte til stede i Tromsø og Bodø.

Fiskeridirektørens argumenter om at det har vært fjernledelse fra Bergen i mange år, og nå må Bergensmiljøet tåle fjernledelse fra Tromsø og Bodø, er rett og slett ikke riktig.

En klar svekking

Den tidligere organiseringen hadde klart definerte lederstillinger ved de ulike kontorene og grunnlaget for å hevde fjernledelse faller derfor bort.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier i BT 19. april at saken er blåst ut at proporsjoner. Etter min mening er det som her skjer en klar svekking av hovedkontoret i Bergen.

All erfaring tilsier at divisjonslederne vil ønske å bygge opp en egen stab som er plassert der hvor de har sitt kontor, noe som betyr at antall stillinger ved hovedkontoret med all sannsynlighet vil bli redusert. Dette vil føre til at kjerneaktivitetene etter hvert vil bli flyttet fra hovedkontoret. Dette styrkes av uttrykkelig instruks fra NFD til Fiskeridirektoratet når det gjelder utlysninger av nye stillinger i brev 10. oktober 2022.

Vi ser det ved utlysing av to ledige eksisterende stillinger ved hovedkontoret i Bergen (Rådgiver/seniorrådgiver) som nå lyses ut med arbeidssted Tromsø.

Flytting av kjernefunksjonene fra hovedkontoret til divisjonskontorene i Tromsø og Bodø kan derfor best beskrives å være i gang. Den usikkerheten som nå råder hos ansatte, særlig de som arbeider innenfor nevnte fagområder, vil etter hvert føre til forvitring av kompetanse. En ser allerede nå kimen til dette ved at det ved berørte fagavdelinger har vært uvanlig stor utskifting av personell.

De ansatte ved Fiskeridirektoratets fagavdelinger har opparbeidet en særdeles verdifull kompetanse som rådgivere i det internasjonale arbeidet med forvaltning av fiskeri og havområder. Denne kompetansen er instrumentell i arbeidet som primært ledes av NFD og UD. Det er fare for at denne kompetansen vil forvitre over tid, og det tar erfaringsmessig år for å reetablere den.

En gradvis nedbygging

På sikt vil resultatet bli at direktoratet i realiteten styres fra Tromsø og Bodø, da kjerneoppgavene både ledes og utføres derfra. Det såkalte hovedkontoret vil i all hovedsak kun utføre det som må betegnes som administrative oppgaver og støttefunksjoner for faglige oppgavene, – HMS, IT og kommunikasjon.

Det er derfor innlysende at den prosess som Fiskeri- og havminister og Fiskeridirektør nå har startet vil innebære, og sannsynligvis har som mål, å flytte Fiskeridirektoratet til Tromsø gjennom en gradvis nedbygging av kapasitet og kompetanse i Bergen.

Statsminister Støre kan derfor ikke påstå at det er feil at det er startet en flytteprosess. Like lite kan Fiskeri- og havminister Skjæran påstå at det plasseringen av divisjonsdirektørene for de to viktigste divisjonene utenfor hovedkontoret ikke er en del av en flytteprosess av kjerneaktivitetene i Fiskeridirektoratet.

Havbyen Bergen svekkes

Skjæran tar også feil når han antyder at Fiskeridirektoratet har vokst med 30 ansatte i Bergen det siste året. Det er rett at det har vært 30 nyansettelser i Bergen, men alle har vært ansettelse i stilling etter noen som har sluttet. Hele denne prosessen synes å være godt regissert fra fiskeriminister Skjæran og Fiskeridirektør Bakke Jensen, som for øvrig har sin bostedsadresse i Tromsø.

For Bergen vil dette uansett over tid bety at samlingene av nærings-, forvaltnings- og forskningsmiljøer som gjør Bergen til Havbyen Bergen, vil svekkes og bygges ned.