Karls Fisk og Skalldyr er en liten bedrift i Tromsø som startet opp i 2003. Bedriften driver førstehånds kjøp av fisk og skalldyr og har Fiskeridirektoratet som kontrollmyndighet.

Det jeg reagerer på er at det blir fattet vedtak på manglende faktisk grunnlag, og at Fiskeridirektoratet henvender seg til andre kilder enn oss som faktisk kjenner saksforholdet. Fiskeridirektoratet bruker ansatte i Tromsø kommune ved næringsavdelingen som informanter.

Disse ansatte har ingen kunnskap om våre kjøpesteder. Denne type saksbehandling får store økonomiske konsekvenser når kjøpetillatelser tilbakekalles på feil grunnlag.

Karl Albert Hansen. Foto: Agnar Berg

Vi må forholde oss til en rekke lover og regler, mens Fiskeridirektoratet selv får gjøre som de vil uten konsekvenser.

Tilbakekallelse på feil grunnlag

Ved førstehånds kjøp av fisk og skalldyr kreves kjøpetillatelse fra Fiskeridirektoratet. Slike kjøpetillatelser har Karls Fisk og Skalldyr vært i besittelse av i en årrekke.

For ett år siden oppdaget jeg ved en tilfeldighet at en av våre kjøpetillatelser var tilbakekalt og slettet. Tilbakekallelsen hadde skjedd uten at vi ble varslet, eller orientert om det.

Jeg setter spørsmålstegn ved at Fiskeridirektoratet ved et enkelt tastetrykk kan tilbakekalle og slette en kjøpetillatelse uten å varsle, eller kontakte innehaveren.

Det fantes ingen grunnlag for sletting eller tilbakekalling på det aktuelle kjøpestedet.

Vi tok kontakt med Fiskeridirektoratet som innrømmet at tilbakekallelsen var feil, og direktoratet lovet å tilbakeføre denne.

Ved tilbakeføringen gjør Fiskeridirektoratet igjen feil, og tilbakeføre tillatelsen til feil kai. Vi ble nødt til å bruke tid og penger på igjen å henvende oss til direktoratet for å få kjøpetillatelsen overført til riktig kai.

Fem måneder etter tilbakeføringen mottar jeg varsel om tilbakekallelse av den samme kjøpegodkjennelsen. Begrunnelsen for dette var at det angivelig ikke hadde funnet sted noe kjøp fra den aktuelle kaien. Jeg har dokumentasjon som viser at vi har kjøpt for flere millioner på det aktuelle kjøpestedet.

Lager trøbbel

Det fantes dermed ingen grunnlag for å tilbakekalle kjøpetillatelsen. Det viser seg at Fiskeridirektoratet har fått informasjon fra ansatte i Tromsø kommune ved næringsavdelingen, og at direktoratet har brukt disse som informanter.

Dette reagerer jeg sterkt på. Ansatte i næringsavdelingen har ingen kunnskap om vår virksomhet eller kjøpesteder. Jeg opplever at Fiskeridirektoratet er ute etter å lage trøbbel for oss.

Hvorfor henvender ikke Fiskeridirektoratet seg til oss, Råfisklaget eller Fiskeridirektoratet i Tromsø, før de sender varsel om tilbakekallelse?

Dersom de hadde tatt kontakt med undertegnede ville saken bli oppklart på et mye tidligere tidspunkt, da det ikke var grunnlag for å trekke tilbake den aktuelle tillatelsen.

Manglende oppfølging

I januar 2022 var jeg i møte med Fiskeridirektoratet for å diskutere flere av sakene også kjøpetillatelsene.

Til stede i møtet var seksjonssjef, en jurist fra Fiskeridirektoratet, min advokat og meg. Saken ble grundig debattert og det kom fram at Fiskeridirektoratet ikke hadde behandlet Karls Fisk og Skalldyr etter gjeldende regelverk.

Vi har etterspurt møtereferat fra dette møtet to ganger, men har ikke fått noe svar fra direktoratet. Det har nå gått åtte måneder siden møtet ble avholdt og vi har ikke blitt fulgt opp.

I oktober 2022 så jeg meg nødt til å sende en henvendelse til Fiskeridepartementet for å melde om Fiskeridirektoratets behandling av Karls Fisk og Skalldyr, og med håp om å få en oppklaring i saken.

Etter flere måneder uten svar fra departementet tok jeg igjen kontakt for å etterspørre deres oppfølging av saken.

Jeg fikk da til svar at de avventet tilbakemelding etter møtet vi skulle ha med Fiskeridirektoratet, et møte som ble avholdt for flere måneder siden.

Etter dette ble det stille fra departementet. Jeg setter spørsmålstegn ved hvorfor Fiskeridepartementet ikke kommer med sin tilbakemelding.

Fiskeridirektoratet svarer ikke

Vi søkte i 2021 om utvidet kjøpetillatelse på en ny kai. I søknaden til Fiskeridirektoratet er det ikke mulig å presisere hva man søker om, eksempelvis hvitfisk eller skalldyr.

Ved innvilgelsen av søknaden har de ikke gitt oss tillatelse til kjøp av hvitfisk eller rå reker.

Tillatelsen gjelder kun kjøp av kokte reker i pakke. Hvilke alternativer har vi ved håndteringen av rå reker? Må vi kaste dem slik at vi ikke gjør noe ulovlig?

Jeg opplever i denne saken at Fiskeridirektoratet er ute etter å lage trøbbel for oss.

Den 16. november 2021 ble det sendt søknad om dispensasjon fra en bestemmelse om utfylling av sluddseddel i Landingsforskriften.

Det har nå gått ti måneder siden søknaden ble sendt, og jeg har enda ikke hørt noe fra Fiskeridirektoratet. Den 5. januar 2022 ble det sendt en ny søknad om dispensasjon.

Det tok da syv måneder før jeg mottok svar. I juni 2022 tok jeg kontakt med fiskeridirektør Frank Bakke Jensen angående disse sakene.

Han lovet å håndtere saken, men jeg har enda ikke mottatt tilbakemelding om dette.

Fiskeridirektoratet opererer med en usaklig lang saksbehandlingstid, og har unnlatt å svare på min første søknad om dispensasjon.

Vi gjør vårt ytterste for å følge regelverket og sørge for at vi driver på lovlig måte, likevel blir vi møtt med manglende oppfølging fra direktoratets side.

Usaklige krav

I 2021 mottok vi et pålegg fra Fiskeridirektoratet om at våre kjølebiler måtte godkjennes. Min undersøkelse viser at vi er de eneste i Norge som mottok dette kravet. Jeg tok kontakt med Mattilsynet for å følge opp saken.

Jeg fikk til svar «Vi vil ikke gå aktivt ut å håndheve disse kravene før Fiskeridirektoratet har avklart sin holdning til mobile kjøp av fisk». Fiskeridirektoratet har i etterkant av dette aldri avklart sin holdning til mobile kjøp av fisk, og vi står igjen overfor manglende svar, tilbakemelding og oppfølging fra dem.

Vi har også mottatt flere pålegg fra Fiskeridirektoratet om å oppdatere koordinater på flere av våre kjøpesteder. Personen som i en årrekke har godkjent våre koordinater finner plutselig ut at koordinatene ikke lenger stemmer.

Jeg kan vanskelig se at lengde- og breddegraden har forandret seg siden vi fikk godkjenningen forrige gang. Nok et usaklig krav fra direktoratet.

Manglende handlekraft

I desember 2021 ble det meldt inn en bekymringsmelding i Troms fylke om to lenker garn som hadde ligget flere måneder i havet uten å bli tatt opp. Sjøtjenesten, som er underlagt Fiskeridirektoratet, ble varslet om saken. Sjøtjenesten tar kontakt med båteieren før de avslutter saken.

Garnet blir liggende i sjøen uten at båteier håndterte saken. I mars 2022 tar en ny fisker kontakt med Fiskeridirektoratet om saken.

Først på dette tidspunktet leier direktoratet et fiskefartøy for å ta opp de to garnlenkene som nå hadde stått i fem måneder i havet. Resultatet av dette er 23 døde niser og annen død fisk. Dersom saken hadde blitt fulgt opp av Sjøtjenesten i første omgang ville dette vært unngått.

Store utgifter

Karls Fisk og Skalldyr er som fiskekjøper og fisker pålagt å overholde en rekke regler og lover. Vi opplever av direktoratet og etatene som skal håndheve disse reglene ikke forholder seg til de lover og regler som de selv er underlagt.

Manglende oppfølging, lang saksbehandlingstid og urettmessige krav er noen av våre opplevelser med Fiskeridirektoratet de siste årene.

Gjengangeren er at regelbrudd og feil ikke får noen konsekvenser for de ansatte i direktoratet eller departementet, mens vi i bransjen gjør vårt ytterste for å overholde alle lover og pålegg.

Vi har brukt kr 150.000 i advokatutgifter for å følge opp direktoratet og rette opp i deres uriktige vedtak og pålegg, samt manglende oppfølging av søknader.

Dette er utgifter som hadde vært unngått dersom direktoratet hadde opptrådt på en profesjonell måte.

Jeg ønsker gjerne å ta en prat med fiskeriministeren og fiskeridirektøren om disse sakene, og krever nå at noen tar tak.