Når årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag er avholdt fredag er svaret på om det blir sammenslåing klart.

Nordlandsfiskerne, som er medlemmer av Norges Fiskarlag, skal denne uken avgjøre om de skal slå seg sammen med Fiskarlaget Nord og Fiskarlaget Midt-Norge.

For egen del ser jeg frem til et konstruktivt årsmøte, med saklige debatter, ikke bare i denne saken, men også i alle saker som skal behandles. Det er jeg overbevist om at det blir.

Som regel er det ingen samstemt enighet/forståelse av noen saker som skal behandles og det er godt for sluttresultatet av en saksbehandling, der begge sider i en sak har fått argumentere for sitt syn, slik at man kan ende opp med et godt resultat for de medlemmene man representerer på et slikt møte.

Til beste for fiskerne

For egen del, og der har jeg årsmøtet i Flakstad Fiskarlag i ryggen, vil jeg gå inn for en sammenslåing av de tre medlemslagene i nord, til et Nord Fiskarlag.

Med en sammenslåing kan man i fremtiden vise til medlemsmasse/-styrke, der «vår» organisasjon kommer med klare og tydelige signaler fra medlemmene i nord, i motsetning til i dag, der man opplever at de tre medlemslagene kommer med noe avvikende signaler.

Dette kan være forvirrende for politikere og myndigheter, noe de utnytter til fulle når de skal behandle saker der medlemslagene har uttalt seg. Da viser de til akkurat disse avvikende svarene fra medlemslagene, og kommer ofte med påstanden om at «fiskerne klarer jo ikke å bli enige», så derfor blir det slik politikerne vil, og det er absolutt ikke sikkert at det er til beste for fiskerne og kystsamfunn!

Bedre arbeidsform

Man vil også oppnå andre fordeler med en sammenslåing av de tre nordligste medlemslagene når det gjelder saksbehandling. I dag er det totalt 6 medarbeidere i administrasjonen i de tre nordligste medlemslagene, som behandler de samme sakene, til hver sine lag.

Ved en sammenslåing kan man oppnå at disse seks ansatte kan ta hver sine «spesialfelt», for å sette det på spissen, og slik få en bedre arbeidsform i saksbehandling før vedtak gjort i en ny organisasjon. Nordland har for eksempel en medarbeider med veldig god kompetanse på oppdretts-/arealkonflikter, mens de to andre lagene i dag har medarbeidere som er gode på andre områder.

En betydelig maktfaktor

Jeg forstår det også slik at det har vært diskutert både hvor et «hovedkontor» skal ligge og hvem som skal ha daglig leder. Slike ting er bagateller å regne, det har ingen betydning hvem som er daglig leder, så lenge de ansatte jobber godt sammen, og når det gjelder «hovedkontor», så vil alle kontorene være et kontor for ALLE medlemmene i vår del av organisasjonen Norges Fiskarlag.

Ved en sammenslåing vil fiskerne tilsluttet den nye organisasjonen være en betydelig maktfaktor i systemet/organisasjonen Norges Fiskarlag, man vil ikke lenger være tre «småunger» med forskjellig vilje, men en godt voksen med en klar og tydelig mening og vilje.

Det har også vært nevnt dobbeltrepresentasjon, noe man er nødt til å få klare retningslinjer innad i organisasjonen for å få bukt med. Man kan ikke, som i dag, akseptere at et medlemslag i organisasjonen skal hente medlemmer fra de andre medlemslagene for slik å styrke seg selv, samtidig som andre rederier fortsatt er medlemmer der de tidligere naturlig hørte til.

Lykke til

Slik vil vi oppleve at en flåtegruppe har to veier å jobbe for sin egen sak i Norges Fiskarlag, noe det er sterke reaksjoner på blant medlemmer og potensielle medlemmer.

Men, selv mener jeg at akkurat dette er en sak som styret i den nye medlemsorganisasjonen skal ta tak i snarest, etter at man har valgt disse.

Det som er viktig nå, er å få en ny medlemsorganisasjon på plass der alle fiskerne i nord er samlet, og i fremtiden kan vise muskler som jobber samlet.

Uansett, jeg ønsker representantene som skal til Bodø i slutten av uke lykke til med årsmøtet, og vet det vil komme vedtak basert på gode forhandlinger/debatter.