Sjømatbedriftene foreslår at markedsavgiften settes til 0,3 % av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer for fisk. I tillegg kommer en FOU-avgift på 0,3 %, slik at den totale avgiftssatsen reduseres fra 1.05, til 0,6 %.

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene. Foto: Ruth Mari Skulbru

Fob- (fritt om bord) bygger på at selger må laste varene om bord i på det skip kjøperen angir.

Flere henvendelser

Bakgrunnen for at fisk ble gitt en høyere avgiftssats, var den gang blant annet begrunnet med de lave klippfiskprisene. Den gang var prisene på klippfisk om lag 30 kr/kg. I dag er prisen på om lag 110 kr/kg.

Sjømatbedriftene har fått flere henvendelser fra sine medlemsbedrifter, og da aktører innen klippfiskområdet. Tilbakemeldingene vi mottar er at de opplever at dagens avgift er altfor høy, og begrunner dette med det gjeldende prisbilde.

Sjømatbedriftene deler medlemsbedriftenes syn på dette, og vil understreke at om lag 55 prosent av all fisk som blir landet i Norge går til klippfiskproduksjon. Det er videre verdt å trekke frem at 100 prosent av klippfiskproduksjonen blir bearbeidet i Norge.

Viktig næring

Sjømatbedriftene vil understreke at klippfiskproduksjonen er en stor og viktig næring med tanke på å skape økt verdi av fisken i Norge, samt det å bidra til levende lokalsamfunn, trygge og gode distriktsarbeidsplasser.

Sjømatbedriftene mener dagens markedssituasjon, prisbilde og eksportverdi, tilsier at avgiften for fisk bør reduseres betraktelig.

På den bakgrunn ber Sjømatbedriftene statsråden bidra til at det blir gjort nødvendige endringer i forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport, jf. § 2 Eksportavgift – bokstav a).

Vi er videre kjent med at departementet har på høringer forslag om endringer i virkeområdet til fiskeeksportloven og endringer i eksportavgiften i tilhørende forskrifter. Vi mener ovennevnte endring må skje uavhengig av det utsendte høringsforslaget, og vi vil komme tilbake med våre synspunkter på høringsbrevet innen høringsfristen, den 8. november 2022.

Gjeldende satser

Under vises gjeldende forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport, og hvor følgende avgiftssatser er gjeldende for markedsavgift, jf.§ 2:

  • 0,75 % av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer for fisk, krepsdyr og bløtdyr som hører under tolltariffens posisjoner 03.01 til 03.08, og 16.05. I tillegg kommer en FOU-avgift på 0,30 %, slik at den totale avgiftssatsen er satt til 1,05 %.
  • 0,3 % av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer for laks og ørret som hører under tolltariffens posisjoner 03.01 til 03.05. I tillegg kommer en FOU-avgift på 0,3 %, slik at den totale avgiftssatsen er satt til 0,6 %.
  • 0,5 pst av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer for sild, vassild, makrell, lodde, kolmule, taggmakrell, øyepål, og brisling, som hører under tolltariffens posisjoner 03.01. til 03.05. I tillegg kommer en FOU-avgift på 0,3 pst, slik at den totale avgiftssatsen er satt til 0,8 %.