– A-krimsenteret har de siste årene fulgt fiskeriene tett, og særlig med søkelys på skreifisket. Gjennom våre kontroller har vi funnet stadig færre a-krimrelaterte lovbrudd, og at flertallet etterlever regelverket, sier Kurt Kolvereid Jacobsen i meldingen.

Grove brudd

Til tross for bedring, kommer likevel a-krimsenteret fortsatt over uakseptable forhold, særlig knyttet til arbeidstidsbestemmelser.

– Under vinterfisket i 2022 så vi grove lovbrudd på arbeidstidsbestemmelser hos enkelte av virksomhetene. Vi møtte arbeidstakere som jobbet over 19 timer per dag, over lengre perioder og uten lovpålagt hviletid. Slike forhold ser vi naturlig nok svært alvorlig på, da de setter både liv og helse i fare, sier Jacobsen.

Totalt ble det etter fjorårets sesong ilagt overtredelsesgebyr på 800 000 kroner for omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsen.

– Her har næringen med andre ord fortsatt en opprydningsjobb å gjøre, sier Jacobsen.

Nytt regelverk

Fra 1. april i år gjelder et nytt regelverk for innleie av arbeidskraft. Da er det ikke lenger mulig å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke et «arbeid av midlertidig karakter».

– Vi opplever at bruken av bemanningsbyrå vesentlig har gått ned de siste årene, og vil med denne regelverksendringen sannsynligvis reduseres ytterligere, sier Jacobsen.

Han påpeker at dette vil gjøre det lettere for arbeidsgiver å følge opp sine ansattes rettigheter, og for kontrollmyndighetene å ettergå dette.

Han oppfordrer arbeidsgivere til å sette seg grundig inn i det nye regelverket. – Både hva endringene innebærer i praksis og hvilke mulighetsrom som fins.

A-krimsenteret i Nordland
  • Senteret er lokalisert i Bodø og har siden 2017 jobbet med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet i Nordland. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
  • Senteret er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker ved behov.
  • Samarbeidet har et særlig søkelys på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og fiskeri.
  • Det er etablert totalt åtte a-krimsenter på landsbasis; i Bodø, Alta, Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger og Tønsberg. I tillegg er det fire formelle a-krimsamarbeid uten samlokalisering i Troms, Møre og Romsdal, Innlandet og Romerike, Follo og Østfold.
Kilde: A-krimsenteret