Fiskeribladet har de siste dagene skrevet om hvordan nordmenn forsvinner ut av Nergård Gryllefjord, og erstattes av østeuropeere som knapt nok har fått jobbe i vinter. Flere av utlendingene har blitt hyret inn på fem måneders kontrakter, men kun arbeidet en uke. Samtidig har minst 12 nordmenn forsvunnet ut av selskapets avdeling i Gryllefjord. En rekke islendinger og utlendinger har også tatt over ledende stillinger i selskapet.

Utenlandsk eierskap

Men det er ikke bare i arbeidsstokken utledningene har tatt over. Også på eiersiden har utenlandske interesser overtatt mye av kontrollen.

De to største eierne av Nergård, Thorsteinn Mar Baldvinsson og Bjarte Tunold er bosatt i utlandet. Begge har måttet argumentere for at hver av dem eier mindre enn 40 prosent, slik kravet i deltagerloven er. De har fått godkjennelse av norske politiske myndigheter, etter at Fiskeridirektoratet har sendt søknadene videre til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Bosatt i London

Bjarte Tunold var den første av de utenlandsk bosatte som kom inn som eier i Nergård. Det skjedde i 2010, da Nergård-familien solgte seg ut av selskapet og Tunolds selskap Bollagrunn kjøpte seg inn med en 25 prosent eierandel. Siden har Tunold kjøpt seg opp til nærmere 40 prosent.

I det videre oppkjøpet valgte advokatfirmaet Fossbrynildsen å redegjøre for at Tunold, som er bosatt i London, ville eie mindre enn 40 prosent av aksjene i Nergård Holding.

– Samtlige personlige eiere er bosatt i Norge, med unntak av Bjarte Tunold som er bosatt i England, heter det i et brev som advokatfirmaet sendte til Fiskeridirektoratet i januar 2014.

Bjarte Tunold (t.v.) var sammen med tidligere styreformann og konsernsjef Arne Nore de som bygget opp og senere solgte seg ut av Pan Fish. Foto: Arkivfoto DN

Stor eier

Tunold eier i dag 38,37 prosent av Nergård as, som igjen eier Nergård Havfiske sammen med Nergård Senja. I dette rederiet ligger alle Nergårds fem trålere med totalt 13,09 kvotefaktorer for torsk og hyse, og 14,74 faktorer for sei.

Deltagerloven sier at minst 60 prosent av eierne i selskap som eier fiskefartøy må være norske statsborgere, og at seks av ti i styret må være norske statsborgere som er bosatt i Norge og har bodd her i de to siste årene.

Foto: Grafikk Ketil Svendsen

Oppfyller kriterier

På spørsmål fra Fiskeribladet til NFD om Bjarte Tunold oppfyller deltagerlovens kriterier for eierskap, svarer departementet gjennom sin informasjonssjef Martine Røiseland at;

«Deltagerlovens paragraf 5 stiller krav om at et fiskefartøy må være eid med minst 60 prosent av norske statsborgere. Bestemmelsen stiller imidlertid ikke noe krav om at eierne må være bosatt i Norge. Fartøyene eid av Nergård oppfyller dette kravet. Fiskeriforvaltningen kontrollerer om dette kravet er oppfylt blant annet i forbindelse med at rederiet søker om godkjennelse av eierendringer i selskapet».

Samherji

Da Samherji kom inn som eiere i 2014, var også 40 prosent en grense det islandske selskapet valgte å holde seg under for å kunne eie trålerne. De endte med en eierandel på 39,9 prosent, noe som medførte at de, sammen med Tunolds andel, ville bryte med deltagerloven dersom de også ble sittende i styret i rederiet.

På spørsmål fra Fiskeribladet til NFD, om selskapet oppfyller deltagerlovens krav til at styrets flertall, samt styrelederen, skal være norske statsborgere som er bosatt i Norge og har bodd her i de to siste år, svarer Røiseland at:

«Selskapet som er tildelt ervervstillatelse for fartøyene i denne saken er ikke Nergård as, men Nergård Havfiske as. Styresammensetningen i Nergård as er derfor uten betydning for om nasjonalitetskravet i deltagerloven paragraf 5 er oppfylt».

Nergård Havfiskes styre ledes av konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård as og har i tillegg ett norsk og ett islandsk styremedlem.