Miljødirektoratet har avgjort klage på Fylkesmannens tilbaketrekking av tidligere gitte tillatelse til oppdrett på Husevågøy.

Vedtaket innebærer at oppdretterne ved Husevågøy i Sogn og Fjordane får midlertidig tillatelse etter forurensningsloven som utløper når laksen fra nåværende produksjon er slaktet, opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Miljøovervåkning

Miljødirektoratet krever at oppdretterne sørger for miljøovervåking av blomkålkorallforekomsten i området, slik at myndighetene raskt kan pålegge tiltak eller stanse virksomheten hvis det blir nødvendig.

− Med dette ivaretar vi miljøet, samtidig som vi reduserer tap for virksomhetene som har innrettet seg etter tillatelsen de fikk, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i meldingen.

Tre oppdrettere

Det er selskapene Troland Lakseoppdrett, Langøylaks og Austevoll Melaks som fikk opprinnelig tillatelse etter forurensningsloven av Fylkesmannen i 2018.

Denne ble trukket tilbake av Fylkesmannen i september 2019 etter at det ble oppdaget et større område med blomkålkoraller nær anlegget. Oppdretterne klaget på omgjøringen, og saken ble sendt Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Midlertidig tillatelse

Miljødirektoratet påpeker at det er høyere terskel for å trekke tilbake en tillatelse enn det er for å gi avslag på en søknad.

«Hensynet til at en søker har innrettet seg etter en tillatelse skal vektlegges, og omgjøringen skal ikke være mer inngripende enn nødvendig for å ivareta miljøhensyn.

Vi vurderer at en midlertidig tillatelse, kombinert med miljøovervåking, tar hensyn til både virksomhetene og blomkålkorallforekomsten», skriver Miljødirektoratet.

Verne korallene

Korallforekomsten ved Husevågøy finnes langs den nordvestre delen av øya, blant annet på en bratt vegg nær anlegget. Ifølge Miljødirektoratet viser spredningsberegninger utført av Havforskningsinstituttet (HI) og Rådgivende biologer at en mindre andel av partiklene vil bli transportert innover til korallene og avsettes der, men dataene er usikre.

Erfaring fra HIs undersøkelser i Finnmark tyder på at koraller over tid ikke trives nær oppdrettsanlegg.

Ikke krav til kartlegging

I dag er det ikke noe krav om at de som søker om etablering av oppdrettsanlegg foretar særskilt kartlegging av sårbart naturmangfold i nærheten av planlagt lokalisering. I mange tilfeller vet man derfor ikke hva som finnes på sjøbunnen ved en lokalitet, viser direktoratet til.

− Denne saken viser tydelig at det er behov for bedre undersøkelser ved lokalitetene før det gis tillatelse til oppdrett. Da kunne slike saker vært unngått, sier Ellen Hambro.

Nylig leverte Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet et forslag til revidering av forurensningsregelverket for akvakultur, der vi påpekte behovet for å innføre et krav om slik kartlegging av eventuell forekomst av sårbar/verdifull natur ved en lokalitet og at det er behov for å utvikle en metode for dette.